Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
Onze producten
0

Vragen of inkooporder?
info@ddselectronics.nl

 1. Algemene voorwaarden

  U kunt hier onze voorwaarden downloaden.

   

  D.D.S. Electronics Europe B.V..

   

  Artikel 1 Definities

   

  D.D.S                    : D.D.S. Electronics Europe B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de verhuurder;

  Wederpartij        : de wederpartij van D.D.S., de afnemer, de koper, de huurder;

  Overeenkomst   : de overeenkomst tussen D.D.S. en wederpartij.

   

   

  Artikel 2 Algemeen

  • 2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen D.D.S. en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
  • 2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met D.D.S., voor de uitvoering waarvan door D.D.S. van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
  • 2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  • 2.4 Indien D.D.S. met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
  • 2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

   

  Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

   • 3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
   • 3.2 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
   • 3.3 Overeenkomsten waarbij D.D.S. partij is, gelden eerst als gesloten nadat D.D.S. schriftelijk een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn
    D.D.S. van de verkochte zaken door D.D.S. aan wederpartij;
   • 3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;
   • 3.5 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/internetsite/prijslijsten gelden voor levering af magazijn D.D.S., in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
   • 3.6 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;
   • 3.7 D.D.S. mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden;
   • 3.8 D.D.S. is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;
   • 3.9 D.D.S. is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door D.D.S. gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd door wederpartij zijn geretourneerd;
   • 3.10 D.D.S. kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden;
   • 3.11 Indien een zaak niet meer leverbaar is, is D.D.S. niet gehouden te leveren of in verband hiermede aan wederpartij enige schadevergoeding te betalen.

   

  Artikel 4 Levering

   • 4.1 Levering geschiedt af adres van D.D.S. Indien D.D.S. voor levering aan het adres van wederpartij zorgdraagt brengt D.D.S. steeds verzend- c.q. transportkosten in rekening. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het gewicht, de prijs of het volume van de verkochte zaak;
   • 4.2 Indien D.D.S. voor vervoer of verzending zorgdraagt geschiedt levering steeds aan het bij
    D.D.S. laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres.
   • 4.3 D.D.S. is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
   • 4.4 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat D.D.S. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
   • 4.5 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is D.D.S. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is D.D.S. gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is
    D.D.S. gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die D.D.S. bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij;
   • 4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt D.D.S. steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;
   • 4.7 Indien D.D.S. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij D.D.S. schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;
   • 4.8 Indien D.D.S. gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeen- komst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan D.D.S. ter beschikking heeft gesteld;
   • 4.9 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan D.D.S. gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan wederpartij in rekening te brengen. Afroepen dient 14 dagen voor levering te geschieden;
   • 4.10 D.D.S. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. D.D.S. is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren.

   

  Artikel 5 Modellen, afbeeldingen

   • 5.1 De in de aanbieding/advertenties/internetsite/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
   • 5.2 Is aan wederpartij een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

   

  Artikel 6 Onderzoek, reclames

   • 6.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;
   • 6.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan D.D.S. te worden gemeld;
   • 6.3 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;
   • 6.4 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;
   • 6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van D.D.S. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;
   • 6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
    - afwijkingen in specificatie, kleur, glans, gewicht en maat van minder dan 10 %;
    - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
    - over de kleurechtheid;
   • 6.7 Indien een klacht gegrond is, zal D.D.S. het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. D.D.S. is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

   

  Artikel 7 Betaling

   • 7.1 Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door
    D.D.S. aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
   • 7.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
   • 7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele- stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van D.D.S. op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;
   • 7.4 D.D.S. is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;
   • 7.5 Betaling dient aan D.D.S. te geschieden, tenzij D.D.S. haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal
    D.D.S. wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;
   • 7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

   

  Artikel 8 Incassokosten

   • 8.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;
   • 8.2 Indien D.D.S. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

   

  Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

   • 9.1 Alle door D.D.S. geleverde zaken blijven eigendom van D.D.S. totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met D.D.S. gesloten overeenkomsten is nagekomen;
   • 9.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de EU of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
   • 9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht D.D.S. zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
   • 9.4 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan D.D.S.;
   • 9.5 Door D.D.S. geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
   • 9.6 Voor het geval dat D.D.S. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan D.D.S. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
    D.D.S. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

   

  Artikel 10 Opschorting en ontbinding

   • 10.1 D.D.S. is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   • - wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
    - na het sluiten van de overeenkomst D.D.S. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet
    volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
    - wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
   • 10.2 Voorts is D.D.S. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig- heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
   • instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
   • 10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van D.D.S. op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien D.D.S. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
   • 10.4 D.D.S. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

   

  Artikel 11 Annulering

   • 11.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met D.D.S. tot stand is gekomen en voordat
    D.D.S. aan wederpartij heeft geleverd en/of zaken heeft ingekocht, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
   • 11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;
   • 11.3 Speciaal voor wederpartij ingekochte en/of geproduceerde en/of bewerkte zaken kunnen niet geannuleerd worden;
   • 11.4 Indien wederpartij de afname weigert van de reeds door D.D.S. ingekochte zaken zoals materialen, grondstoffen, apparatuur en installaties, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden, inclusief gederfde winst, aan D.D.S. te voldoen;
   • 11.5 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan D.D.S. heeft betaald en D.D.S. heeft ingestemd met annulering, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorggedragen.

   

  Artikel 12 Garantie

   • 12.1 De door D.D.S. geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke partijen zijn overeengekomen;
   • 12.2 Deze garantie is beperkt tot:
    - productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van te hoge en/of te lage druk, te hoge en/of te lage temperaturen, te lage en/of te hoge voedingsspanningen, slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud of opslag;
    - leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
    - tot vervanging van de zaak;
    - 1 jaar na levering aan de wederpartij tenzij anders is overeengekomen.
   • 12.3 Deze garantie vervalt:
    - bij bewerkingen, reparaties, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde;
    - bij verbreking van de verzegeling van het systeem of apparatuur;
    - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
    - bij gebruik en onderhoud niet conform de gebruiksvoorschriften.
   • 12.4 Schade ten gevolge van de navolgende omstandigheden vallen niet onder de garantie: molest, agressieve vloeistoffen en/of poeders, vuur, water, explosies, implosies, elektrische of statische ontladingen, kortsluiting, weeromstandigheden, onrechtmatige daden van derden en computervirussen.
   • 12.5 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;
   • 12.6 Bouwpakketten en losse onderdelen vallen niet onder de garantie;
   • 12.7 Een beroep op de garantie kan alleen worden gedaan na overhandiging van de aankoopbon van de wederpartij;
   • 12.8 D.D.S. kan geen garantie geven met betrekking tot de kleurechtheid, de glans en de krasbestendigheid;
   • 12.9 In prijs gereduceerde zaken of tweedehandse zaken vallen buiten de garantie;
   • 12.10 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

   

  Artikel 13 Aansprakelijkheid

   • 13.1 Indien D.D.S. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van D.D.S. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
   • 13.2 D.D.S. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
   • 13.3 D.D.S. is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
   • 13.4 D.D.S. is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;
   • 13.5 Wederpartij vrijwaart D.D.S. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;
   • 13.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is D.D.S. nimmer aansprakelijk;
   • 13.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is D.D.S. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij D.D.S. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij D.D.S. steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;
   • 13.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt
   • is voor het doel, kan wederpartij D.D.S. niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;
   • 13.9 Indien D.D.S. instemt met een retourzending, is D.D.S. gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;
   • 13.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van D.D.S. of zijn ondergeschikten.

   

  Artikel 14 Risico-overgang/vervoer

   • 14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht;
   • 14.2 Indien D.D.S. voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. D.D.S. bepaalt de wijze van vervoer.

   

  Artikel 15 Overmacht

   • 15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
   • 15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop D.D.S. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor D.D.S. niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van D.D.S., vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, computer-, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
   • 15.3 D.D.S. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat D.D.S. zijn verbintenis had moeten nakomen;
   • 15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
   • 15.5 Voor zoveel D.D.S. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is D.D.S. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

   

  Artikel 16 Auteursrechten

   • 16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt D.D.S. zich de rechten en bevoegdheden voor die D.D.S. toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht;
   • 16.2 Alle door D.D.S. verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van D.D.S., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van D.D.S. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

   

  Artikel 17 Export

   • 17.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen D.D.S. en wederpartij is overeengekomen, dienen alle exporttransacties franco adres wederpartij te geschieden, en worden de prijzen van D.D.S. verhoogd, ter dekking van de kosten van D.D.S. bij het verrichten van dergelijke leveringen;
   • 17.2 Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Het accreditief kan door D.D.S. worden overgedragen;
   • 17.3 Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, hij voor dergelijke stukken zal zorgdragen.

   

  ARTIKEL 18 AANVULLENDE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

   

  Artikel I Algemeen

   • I.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruiken in huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruiken in huur aan te nemen;
   • I.2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

   

  Artikel II De Huurperiode

   • II.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag
    van terug levering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden terug geleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie;
   • II.2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;
   • II.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
   • II.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;
   • II.5 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 8 werkdagen.

   

  Artikel III Beschikbaarstelling

   • III.1 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften;
   • III.2 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;
   • III.3 Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen;
   • III.4 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

   

  Artikel IV Risico

   • IV.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico - van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van
    overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;
   • IV.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;
   • IV.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

   

  Artikel V Gebruik

   • V.1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging;
   • V.2 Huurder dient de gebruiksvoorschriften en instructies in acht te nemen en erop toe te zien dat de juiste spanningswaarde wordt gebruikt;
   • V.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;
   • V.4 Alleen wanneer het een reparatie betreft wegens gebruiksslijtage, zal verhuurder een vervangingsexemplaar ter beschikking stellen totdat de reparatie is geschied, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Vervanging vindt plaats onder dezelfde condities als het gehuurde exemplaar;
   • V.5 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;
   • V.6 Alle kosten met betrekking tot reparatie, reiniging, vervanging en expertise, komen voor rekening van huurder, tenzij er sprake is van normale slijtage;
   • V.7 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

   

  Artikel VI Teruglevering

   • VI.1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres, alwaar huurder als bewijs van teruglevering een bon zal ontvangen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
   • VI.2 Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;
   • VI.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;
   • VI.4 Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III.3 ten deze van toepassing.

   

  Artikel VII Aansprakelijkheid

   • VII.1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder;
   • VII.2 Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;
   • VII.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de monteur;
   • VII.4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
   • VII.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend;
   • VII.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

   

  Artikel VIII Ontbinding

   • Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond te retourneren.

   

  Artikel 19 Consignatie

   • 19.1 Onder “consignatie” wordt verstaan: een overeenkomst strekkende tot eigendomsoverdracht van een bepaalde zaak of bepaalde stoffelijke zaken, onder de opschortende voorwaarde dat de ontvangende partij er in slaagt die zaak of zaken binnen de daarvoor overeengekomen termijn te verkopen;
   • 19.2 Een consignatieovereenkomst wordt door D.D.S. aangegaan voor de duur van maximaal 4 weken. Verlenging van deze termijn kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
   • Overdracht van de consignatiezaken vindt plaats tegen vooruitbetaling van 50% van de verkoopprijs;
   • 19.3 Het risico voor consignatiezaken berust te allen tijde bij de wederpartij, die dus zelf en voor zijn rekening de eventuele verzekering dient te verzorgen;
   • 19.4 Wanneer consignatiezaken niet uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode franco in oorspronkelijke en onbeschadigde staat zijn teruggeleverd, zullen zij geacht worden door de wederpartij in koop te zijn behouden, en wordt het restant van de overeengekomen prijs door D.D.S. terstond aan de wederpartij in rekening gebracht. In het andere geval vindt binnen 14 dagen restitutie van de gedane vooruitbetaling plaats;
   • 19.5 Bij teruglevering in incomplete en/of beschadigde staat, heeft de wederpartij het recht de toestand van zaak door een deskundige te doen vaststellen, binnen 14 dagen nadat D.D.S. schriftelijk opgave van de geconstateerde gebreken hebben gedaan.

   

  Artikel 20 Authentieke versie

   • Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

   

  Artikel 21 Geschillen

   • De bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van D.D.S. is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft D.D.S. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

   

  Artikel 22 Toepasselijk recht

   • Op elke overeenkomst tussen D.D.S. en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

   

  Artikel 23 Deponering voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland op 28 januari 2020 onder handelsregisternummer nummer 20108192 en zijn tevens te raadplegen op de internetsite van D.D.S..
 1. Wilt u meer weten?

  Heeft u vragen over onze levering en service? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via +31 (0)88 0 337 337 of per mail via info@ddselectronics.nl.

  • Snelle levering

   uit de voorraad leverbaar
  • Eigen productie

   importeur / distributeur
  • Maatwerk

   antennes, kabels en koffers
  • Advies

   altijd vrijblijvend
  • Vertrouwd

   actief sinds 1997

  Prijswijzigingen, tekst-, zet- en prijsfouten voorbehouden.

  ©2023 DDS Electronics Europe BV | Ontwikkeld door SatDesign

  DDS Electronics Europe B.V. is een onderdeel van de MCS Group